Nyelvtan munkafüzet 2. osztály

A nyelvtan munkafüzet fejlesztésének módszertani indoklása

A nyelvi ismeretek munkafüzet azzal a céllal készült, hogy differenciálásra alkalmas taneszközt adjon a pedagógusok kezébe elsősorban azokban az iskolákban, ahol tanulási, beilleszkedési zavarral küzdők inkluzív oktatását biztosítják, de bármely általános iskolában eredményesen alkalmazható taneszközről van szó. A differenciálás lehetőségének biztosítása mellett másik fontos sajátosság a Meixner-féle módszertan alkalmazása. Ennek alkalmazása révén a részképesség zavarral, nyelvi zavarral küzdő gyermekek számára válik elsajátíthatóvá a második osztály tantárgyi anyaga.

A szaktudományi elgondolás

A nyelvi ismeretek munkafüzet koncepciója arra a ma már széles körben elfogadott tényre alapoz, hogy a második osztályba belépő gyermekek íráskészsége, betűismerete további intenzív fejlesztést igényel, nem tekinthetők az első osztály elvégzett gyermekek írónak, az írás eszközszintű elsajátítása döntően a második osztály feladata. A második osztályba lépő gyerekek fonológiai tudatossága épp kifejlődőben van, ennek fejlesztése a második osztály legfontosabb feladata. Ezzel lehet ugyanis a kompetenciafejlesztés területén megalapozni a biztos helyesírási készséget. A fonológiai tudatosság fejlődésében a tanulási nehézségekkel küzdő, gyengébb nyelvi készségű gyermekek komoly lemaradással küzdenek. Számukra különösen fontos e téren az intenzív készségfejlesztés. A munkafüzet hangsúlyozottan alapozó jellegű, a betűismeret, íráskészség, tagolási készség, fonológiai tudatosság fejlesztésére teszi a hangsúlyt, leíró nyelvtani ismeretet csak a tantervi követelmények által előírt minimális mértékben közöl.

A tantárgypedagógiai koncepció

A nyelvi ismeretek munkafüzet és a mellékletét képező borítékos feladatok rendszere a Meixner-féle módszertant alkalmazza. Ennek érdekében az egyszerűtől az összetett elemek felé haladva, analizáló-szintetizáló módon épül fel feladatrendszere. Az olvasókönyvhöz igazodva minden óra egy-egy betű átismétlésével, majd az adott betűvel, adott szerkezetű szavak diktálásával, illetve mondatírással kezdődik. A betűgyakorlás sorrendje a Meixner-féle módszertanból ismert homogén gátlás elkerülés figyelembe vételével felépített sorrendben történik. Ez a betű-újragyakorlás ás és differenciálás nemcsak a nyelvtan, hanem az olvasásórákon is megtörténik, ezzel tantárgyi koncentráció jön létre. A munkafüzet feladatrendszere főként a metanyelvi tudatosság ezen belül elsősorban a fonológiai tudatosság fejlesztésére biztosít gyakorlatokat, de ennek kapcsán a szókincs, bővítése, illetve az elemi íráskészség fejlesztésén túl az elemi mondatalkotási, szövegalkotási készséget is fejleszteni kívánja. Differenciálási lehetőséget a gazdag borítékos feladatrendszer biztosít. A cél tehát az, hogy olyan módszertannal fejlessze a helyesírást, illetve a leíró nyelvtan tanulását megalapozó képességeket, ahogy a tanulási nehézségekkel, nyelvfejlődési elmaradással küzdők is képesek legyenek annak elsajátítására

Szerkezete

A munkafüzet szerkezete nagyon világos és logikus. A munkafüzethez készült kézikönyvben óráról- órára megtaláljuk a diktálandó szavakat, mondatokat, illetve az adott órán feldolgozandó munkafüzeti, illetve borítékos feladatokat, valamint óra végi játékajánlatokat, illetve a témakörök végén kidolgozott felmérő dolgozat mintákat is kapnak a pedagógusok. Az anyag heti 2 órára tervezett. A munkafüzet felépítése: az első és a második félévben egyaránt 5 témakörrel ismerkednek meg a gyerekek, mindként félévben található összefoglalás is. A feladatok sorszámozottak, a haladás egyszerűen követhető, a kapcsolódó borítékos feladatok, világosan jelöltek. A pontos instrukciók mellett gondosan kimunkált piktogram-rendszer (manók) segíti a gyerekeket a tájékozódásban és a feléjük irányuló elvárások megértésében. A munkafüzet egyértelmű cél-és feladatrendszere, logikus felépítése révén az önálló, otthoni gyakorlásra is könnyen alkalmazható.

Beválása

A nyelvi ismeretek munkafüzet 2004-ben készült, majd két év kipróbálás után átdolgozták, 2007-től újabb 2 év tapasztalata alapján újabb átdolgozás történt. A kipróbálás több vidéki, sajátos nevelési igényű, illetve hátrányos helyzetű gyerekeket inkluzívan oktató iskolában, illetve a Rákospalotai Meixner Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben zajlott, utóbbi intézményben szintén tanulási, beilleszkedési zavarral küzdők inkluzív oktatása folyik, az intézmény a Meixner-féle módszertan oktatási bázisintézménye. A használói véleményekből kitűnik, hogy haladási üteme, világos feladatrendszere, tartalma megnyugtató és eredményes munkát biztosít a pedagógusoknak, a tanulási nehézséggel küzdő gyerekek tanórai differenciált oktatása biztosítható a taneszköz alkalmazásával, ugyanakkor a jó képességű gyerekek oktatására is jól használható, mindezt a sokrétűséget a differenciálás lehetősége biztosítja.

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.